top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 05

פורסם באוקטובר 2006

שלוש פריזמות על הבניית הקצונה בצה"ל

נכתב על-ידי

ראומה ספיר

בין ישן לחדש

עולם הארגונים בעידן הידע: מושגים ותפיסות מתוך מדע המערכות, תאוריית הכאוס ותורת הרשתות

נכתב על-ידי

מאיה בנישו אלוף

כשהטנק והחי"ר נפגשים

שינוי תפיסת הפיקוד הזוטר מט"ק ומ"מ לאור השינויים בלוחמה העכשווית

נכתב על-ידי

רונן דרורי אלדד חפץ

השתלבות השילוביות בעיר הבה"דים

נכתב על-ידי

אורלי תורן

גורמי תמיכה בסגל הרפואי

בתאילנד לאחר הצונמאי ב-דצמבר 2005

נכתב על ידי

רמי פלץ

הסיפור שלנו

צה"ל, ההתנתקות והחברה הישראלית

נכתב על ידי

מיכל שביט פרדקין

יחידות מיוחדות בצה"ל - אז ועכשיו

ניתוח מתחים צבאיים חברתיים בראי ההיסטוריה ובעידן העימות המוגבל

 נכתב על ידי

תמר ברש יותם אמיתי

מנהיגות אסטרטגית - סקירת ספרות

נכתב על-ידי 

שרון שפיר

bottom of page