top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 04

פורסם בדצמבר 2005

להוות דוגמא ומופת

למידה על הנעת פקודית במשימת ההתנתקות

נכתב על-ידי

הדס מינקה ברנד

התערבות באירועים בעלי פוטנציאל משברי ביחידה מיוחדת

נכתב על-ידי

תמר ברש יותם דגן

מתומך לחימה לשותף בלחימה

לקחים בעידן העימות המוגבל

נכתב על-ידי

שרון פישר

מוטיבציה ללחימה

ההקשר הישראלי (חלק שני)

נכתב על-ידי

ענת זעפרן

הגמוניה קרבית גברית

השלכותיה המגדריות בהכשרת קצונה למטה

 נכתב על ידי

שרית עמרם כץ ואורנה ששון לוי

דמות הקצין בצה"ל

על פי דרכו של קצין תוקף מדדי המיון לקצונה לאורך מסלול שירות הקצין

נכתב על-ידי 

ג'ודי גולדנברג

bottom of page