top of page

כיצד נערך מנטלית? מדריך קצר

מתוך אתר פיקוד העורף נכתב על ידי ורד וינוקור חי בשיתוף מיכאל רוזין


חשיבות ההכנה המנטאלית

כל מפקד מכין את המסגרת שלו למשימותיו במישור המקצועי, לוגיסטי ופיזי. חשוב לשלב בהכנות אלו גם הכנה מנטאלית שמאפשרת "להחליף דיסקט" ולפעול באופן אפקטיבי בהתאמה למצב.

המטרה של ההכנה המנטאלית הינה הגברת המסוגלות הפסיכולוגית (אמונה ביכולת לבצע את המשימה), בניית המסגרת והבנה טובה יותר של האתגרים.

עקרונות כלליים להכנה​

 1. ​לאור המצב החדש- מה אופי התפקוד שנדרש

 2. הגדרת מטרת המשימה- (לעצמך ולפקודך) מה ייחשב כהצלחה

 3. זיהוי האתגרים המקשים על ביצוע המשימה

 4. יצירת מענים להתמודדות הכי טובים שקיימים (גם אם הם לא מושלמים)

להלן מתווים להכנה מלאה ולהכנה קצרה​

 1. הכנה מלאה - בהנחה שמתבצעת במסגרת תהליך הכנות/ "נוהל קרב" כשעתיים שלוש

 2. הכנה קצרצרה - כחצי שעה (גם אם הזמן הינו במסגרת הנסיעה למשימה)הכנה מלאה

פתיחה - הצגת מטרות המפגש ומסגרתו (15 דק')

​מטרת המפגש:

 1. בניית המסגרת הארגונית על מנת לאפשר עבודת צוות אפקטיבית והיערכות מנטאלית.

 2. במסגרת הזמן הקרוב נכיר יותר טוב, נחדד את המטרות נגדיר תפקידים ונהלים ונחדד את האתגרים העומדים לפנינו.


היכרות וזיהוי ראשוני של הקשיים הצפויים (30 דק')

 1. אם מדובר במסגרת לא אורגנית – התחל את הסבב הצגה עצמית (שם, תפקיד, משפחה)

 2. בקש בסבב קצר לשתף - מה המחשבה הראשונה שעברה לכם בראש כשגויסתם/נשלחתם למשימה.

 • ההכרות הינה חלק מרכזי בבניית צוות והיא מסייעת בבניית אמון בין החברים ובשיתוף פעולה.

 • סבב האסוציאציה נועד ל"אוורר" ולסייע לך לאבחן איך הצוות מרגיש ואיפה צפויים קשיים


יצירת תמונה משותפת בהירה ביחס למשימה (30 דק')

 1. הסבר בקצרה את המאמצים המרכזיים, ואת התמונה הרחבה ואת חשיבות המשימה כפי שאתה מבין אותה

 2. הסבר את המשימה שלכם לאור המטרה

 3. שאל את החיילים כיצד הם מבינים מה נדרש מהם

 4. אסוף את הדברים– על מנת הגיע להבנה משותפת רחבה לגבי המשימה וביצועה


זיהוי האתגרים והקשיים ודרכי ההתמודדות איתם (30 דק')

 1. שאל את החיילים מהם האתגרים המרכזיים ומפה לקבוצות (מול האזרחים, שותפי תפקיד, מול הבית וכדומה)

 2. אסוף דרכי התמודדות וסמן את אופי ההתמודדות כפי שאתה מבין אותו

 • גם אם הדברים "טרוויאלים" חשוב לבסס תחושת שותפות בקשיים המסייעת לחוסן המסגרת ("לא רק אני חושש...", " אנחנו ביחד מול זה")

 • ההמשגה שלך תסייע בעיצוב הנרטיב המתפתח ועיצוב תפיסתם ביחס למצב


מקרים ותגובות/ דיון בתרחישים (30 דק')

סימולציות של מקרים ותגובות ותרחישים יסייעו להפנים דרכי התמודדות עם האתגרים בביצוע המשימה. מכיוון שהמשימות חדשות יש חשיבות רבה בלמידה משותפת מוקדמת של האתגרים הצפויים ו"המצאת המענים והפתרונות"

 1. סמן אתגר / קושי צפוי

 2. מה מצופה שיעשה מולו?

 3. מה עוד אפשרי

 4. סיכום של המפקד ל"תרחיש"


הצגת חומרים נוספים

 • הנחיות משרד הבריאות

הגדרת בעלי תפקידים ונהלים, לו"ז להמשך (15 דק')

 1. הצג בעלי תפקידים

 2. הצג נהלים ככל שניתן - איפה ישנים, אוכלים, משמרות, יציאות.

 3. הצג נהלי חבירה ושיתוף פעולה במרחב : מנה בעלי תפקידים לניהול הממשקים, העברת מידע וכדומה

 4. סמן לחיילים – מה להבנתך קבוע, ומה עשוי עוד להשתנות


סגירה (15 דק')

 1. סבב המלצות וטיפים מה יסייע בהתמודדות

 2. הבא אמונה אמיתית במסוגלות הכוח לעמוד במשימה


הכנה קצרצרה (כשיש רק חצי שעה)

הבנת המשימה/המצב התפקודי החדש- להבהיר למסגרת מה נדרש ממנה על מנת לעמוד במשימה

הסבר את המשימה באופן שיהיה לך ברור שאנשים הבינו אותך

הגדר מה יחשב הצלחה (ומה ככישלון)

זיהוי האתגרים והקשיים, סמן מהם האתגרים של אנשיך בעמידה במשימה

הסבר להם את הבנתך לגבי האתגרים

אם יש זמן – תשאל אותם ממה הם חוששים

מיקוד בדרכי התמודדות עם האתגרים

סמן כיצד המסגרת תתמודד עם האתגרים שסומנו

תאר את השיטות והנהלים שיאפשר להתמודד עם הקשיים שסומנו

15 צפיות0 תגובות