top of page

במה אנחנו עוסקים?

מערך מדעי ההתנהגות בצה"ל מהווה חלק אינגרטיבי בכלל זרועות אשר תורם לשיפור וייעול צה"ל כארגון במציאות מורכבת. 

המערך משפיע על המערכת הצבאית בנושאי כח אדם, מוכנות וגמישות ארגונית, זאת על-ידי פעילות בחמישה תחומים: פיתוח ארגוני, מיון, הערכה ופיתוח מנהיגות.

פיתוח, חקר והפעלה של מערכות המיון בצה"ל וביניהם גיבושי לוחמים, מיונים לתפקידים ומיונים לקצונה. בנוסף ייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה.

מיון

בחינת תופעות וסוגיות בהקשר צבאי תוך עיסוק בכלל האוכלוסיות בצה"ל וביניהן חיילי חובה, קבע, מועמדים לשרות ואנשי מילואים.

מחקר

פיתוח ארגוני

הערכה

הערכת קצונה ברמת הארגון והפרט באמצעות מגוון כלים כגון הסוציומטריה ומרכזי ההערכה.

קידום תהליכי פיתוח מנהיגות צבאית למפקדים באמצעות כלים ותפיסות מתחום מדעי ההתנהגות.

פיתוח מנהיגות

שימוש בסדנאות אסטרטגיות, אבחון ארגוני ויעוץ אישי למפקדים לצורך אפקטיביות ארגונית בשדה ובמטה.

bottom of page